Sứ mệnh

Tầm nhìn

Tôn vinh tính nhân văn, trí tuệ và sức sáng tạo của mỗi thành viên, sử dụng công nghệ tiên tiến, phát triển IndochinaPro thành tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Innovation – Sáng tạo và đổi mới
Professionalism – Tính chuyên nghiệp
Teamwork – Tinh thần đồng đội
Customer Satisfaction – Định hướng khách hàng